KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Podstawa prawna: art. 69 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149 z późn. zm.)

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Powiatowy urząd pracy może przeznaczyć środki  KFS na finansowanie działań obejmujących:
 • Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
  • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 
 • Określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
 • Badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
 • Promocję KFS,
 • Konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie powyższych kosztów w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą.
Pracodawca zwraca wówczas staroście środki KFS na zasadach określonych w umowie. 

Starosta może przeprowadzić kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków z KFS, w tym:
 • zakres informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przyznanie środków z KFS,
 • elementy umowy, mając na względzie prawidłowość wydatkowania środków, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Wytworzył: Agnieska Pawlak (10 czerwca 2014)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (11 czerwca 2014, 09:18:49)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (21 maja 2015, 08:21:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij